Postup (vyúčtování a výplata)

  1. Osvědčení Kontrolorem o proplacení dotace

K proplacení dotace dochází zpětně. To znamená, že dotace bude vyplacena na základě vyúčtovaných nákladů kooperačního partnera. Náklady musejí být doloženy příslušnými účetními, daňovými nebo jinými doklady, včetně dokladů o platbě (s výjimkou nákladů nárokovaných formou zjednodušených metod vykazování).

Předpokladem pro vyplacení dotace je osvědčení příslušného národního Kontrolora o oprávněnosti a správnosti vyúčtovaných nákladů.

Kooperační partner předkládá pro tyto účely prostřednictvím Dotačního portálu žádost o platbu. Podstatnou součástí žádosti o platbu je vyúčtování vzniklých nákladů v soupisce výdajů a monitorovací zpráva v příslušném národním jazyce.
Administrativní kontrola a platba proběhnou do 80 kalendářních dnů od data podání žádosti o platbu. V případě vyžádání podkladů bude tato lhůta přerušena až do jejich úplného předložení.

Výsledek kontroly sdělí Kontrolor platebnímu místu a prostřednictvím Dotačního portálu kooperačnímu partnerovi. Lead partner se může o výsledku kontroly příslušného kooperačního partnera informovat rovněž prostřednictvím Dotačního portálu.

Platební místo provede platbu na bankovní účet Lead partnera. Lead partner obdrží prostřednictvím Dotačního portálu avízo s detaily o platbě a oprávněném kooperačním partnerovi. Kooperační partner bude o svém nároku na platbu informován rovněž prostřednictvím Dotačního portálu. Lead partner je povinen převést bezodkladně celou částku (bez odpočtů, zádržného, odvodů apod.) oprávněnému kooperačními partnerovi. Výjimku představuje ustanovení o paušálním krácení v bodě 2: Zpráva za projekt a závěrečná zpráva.

Příslušný národní Kontrolor je kromě toho oprávněn provádět u příjemců kontroly na místě.

Externím kontrolním orgánům jsou poskytnuta kontrolní práva. Kontrolní práva a informační povinnosti jsou podrobně upraveny ve smlouvě o spolupráci a ve Všeobecných smluvních podmínkách.

Příslušné orgány
Národním Kontrolorem pro německé kooperační partnery je Saská rozvojová banka – dotační banka –.

Národním Kontrolorem pro české kooperační partnery je Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum), přičemž jednotlivé kontroly jsou prováděny místně příslušnými pobočkami Centra v programové oblasti.

Platebním místem pro vyplácení prostředků EFRR je Saská rozvojová banka – dotační banka –.

2. Zpráva za projekt a závěrečná zpráva

Nejméně jednou ročně a při ukončení projektu předkládá Lead partner prostřednictvím Dotačního portálu SAB spolu s žádostí o platbu a aktuální soupiskou podrobnou dvoujazyčnou Zprávu za projekt, resp. závěrečnou zprávu a s ní související podklady. Postup kontroly žádosti o platbu se řídí ustanoveními v bodě 1: Osvědčení Kontrolorem o proplacení dotace. Lhůty pro předložení zpráv za projekt jsou závazně dohodnuty mezi SAB a Lead partnerem.

Ve Zprávě za projekt je třeba mj. popsat realizaci pracovních balíčků, dosažené cíle a ukazatele, včetně dosažení cílových skupin a horizontálních cílů, realizovaná publikační opatření za celý projekt, především prezentace projektu.

SAB provede přeshraniční kontrolu projektu, posoudí splnění podmínek stanovených pro celý projekt a provede kontrolu za účelem vyloučení dvojího financování.

V případě kontrolních zjištění ke Zprávě za projekt může dojít ke krácení dotace. Místo provádějící přeshraniční kontrolu může až do objasnění skutkového stavu zadržet část nebo celou platbu z aktuální soupisky Lead partnera nebo může zastavit platby k aktuálním žádostem o platbu všech kooperačních partnerů, a to až do zjednání nápravy. Nebude-li náprava zjednána, může místo provádějící přeshraniční kontrolu po dohodě s národními Kontrolory uplatnit vůči Lead partnerovi paušální postih na úrovni celého projektu, tedy z veškerých dosud předložených soupisek všech kooperačních partnerů.

Je-li uplatněn paušální postih na úrovni celého projektu, je Lead partner oprávněn rozložit postih na kooperační partnery podle úpravy ve Smlouvě o spolupráci.

Místo provádějící přeshraniční kontrolu projektu zašle výsledek kontroly prostřednictvím Dotačního portálu Lead partnerovi.

K platbě Lead partnerovi přináležející ke Zprávě za projekt dojde teprve po ověření žádosti o platbu příslušným Kontrolorem a schválení Zprávy za projekt místem provádějícím přeshraniční kontrolu projektů. K vyplacení dotace dojde po předložení kontrolní zprávy platebnímu místu.

3. Zadržení závěrečné platby

U projektových partnerů zadrží platební místo při poslední žádosti o platbu 20 % zjištěné výše platby z poslední soupisky. K uvolnění zádržného dojde teprve po osvědčení závěrečné zprávy, v níž bude místem provádějícím přeshraniční kontrolu potvrzena úspěšná realizace celého projektu.

Poslední platba Lead partnerovi bude uskutečněna po kontrole všech žádostí kooperačních partnerů o výplatu ze strany národních Kontrolorů a po schválení závěrečné zprávy místem provádějícím přeshraniční kontrolu.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu