Veřejné zakázky

V případě, že část aktivit nebude zabezpečena partnerem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou a pravidly Programu, přičemž toto platí i u veřejných zakázek zadávaných ve fázi přípravy projektu a projektové žádosti.

Hlavním smyslem zadávacích a výběrových řízení je umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i na naplnění základních zásad a principů (zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a tam, kde je to vhodné, také na zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací).

V případě českých kooperačních partnerů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu:

Čeští kooperační partneři jsou po schválení projektu Kontrolorem vyzvání k vyplnění formuláře Přehled realizovaných a předpokládaných výběrových a zadávacích řízení, kde uvedenou všechna výběrová/zadávací řízení, která partner v rámci projektu plánuje realizovat nebo již realizoval.

Kontrola veřejných zakázek realizovaných českými kooperačními partnery probíhá průběžně po jednotlivých fázích procesu. Bližší informace a požadavky na dokladování realizace výběrových/zadávacích řízení v jednotlivých fázích jsou uvedeny na internetových stránkách Centra :

https://www.crr.cz/programy-preshranicni-a-nadnarodni-spoluprace-2021-2027/verejne-zakazky-2/ GFX | clanky | icons8-external-link-30.png

 

Kromě příslušné národní legislativy a pravidel musí partneři při výběru dodavatele dodržovat také přímo použitelné právní předpisy Evropské unie. V této souvislosti upozorňujeme zejména na:

  • nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině,
  • nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
  • nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině,
  • nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Tato nařízení omezují zadávání veřejných zakázek v souvislosti s mezinárodními sankcemi proti Rusku a Bělorusku v souvislosti agresí Ruska vůči Ukrajině.

První tři nařízení stanovují tzv. individuální finanční sankce, které zakazují zpřístupnit přímo nebo nepřímo jakékoliv finanční prostředky nebo hospodářské zdroje fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným na sankčních seznamech, které jsou přílohou těchto nařízení (Viz Sankční mapa EUGFX | clanky | icons8-external-link-30.png. Více informací také na webu finančního analytického úřadu www. fau.gov.cz/informacni-zdrojeGFX | clanky | icons8-external-link-30.png). Mezi tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje patří také prostředky a zdroje plynoucí z veřejných zakázek. V případě těchto individuálních finančních sankcí se zákaz týká všech veřejných zakázek bez ohledu na jejich hodnotu.

Poslední nařízení stanovuje tzv. ekonomické sankce. Nařízení v článku 5k stanovuje zákaz zadat zakázku:

  1. a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
    b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
    c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Nařízení také stanovuje výjimky pro některé předměty plnění. Na rozdíl od individuálních finančních sankcí se tento zákaz vztahuje pouze na nadlimitní veřejné zakázky.

Podrobnosti k dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek naleznete ve výkladu Ministerstva pro místní rozvoj zdeGFX | clanky | icons8-external-link-30.png.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon