Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost

GFX | /img/icons | P1_mini_format.png

Disponibilní dotační prostředky: 13.780.372,00 €

  • Specifický cíl (1.3) :  Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné pomocí produktivních investic

Podpora a zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací

EFRR prostředky:

7.655.762

Přeshraniční spolupráce MSP s vysokými školami, výzkumnými institucemi a technologickými inovačními centry
Poskytování zařízení pro společný vývoj a testování
Přeshraniční spolupráce mezi MSP za účelem inovativních klimaticky přívětivých technologií, služeb a nebo výrobků
Přenos vědeckých poznatků do produktů a postupů
Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky

EFRR prostředky:

6.124.610

Vývoj společných řešení s cílem posílení inovační schopnosti MSP (ve všech sektorech i odvětvově specifických oblastech)
Inovativní formáty pro poradenství, podporu a spolupráci MSP
Hospodářské kooperace, přeshraniční iniciativy, kompetenční a odvětvové sítě, klastry, partnerství
Virtuální informační a znalostní platformy

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon