Projekty

Schváleno

47 projektů

Finanční podpora EU (EFRR)

65.241.076,46

Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost

Cíl projektu: Vytvoření a rozšíření kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky (MSP) v česko-saské příhraniční oblasti a posílení a zintenzivnění hospodářské spolupráce, zejména s ohledem na výzvy spojené s dodavatelskými řetězci a jejich...
Projekt se zaměřuje na podporu přenosu výsledků výzkumu v programovém území k MSP. V rámci projektu bude vytvořena platforma a mechanismy, které toto umožní, a to formou spolupráce a sdílení informací mezi partnery a malými a středními podniky. To se...
Cílem projektu je spojení výzkumných a transferových zdrojů s know-how malých a středních podniků pro inovativní postupy ke zkapacitnění infrastruktury se zvýšením inovačního potenciálu v pohraničí. Během koncepční fáze budou do identifikace témat pro...

Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost

Cílem projektu je identifikovat environmentální rizika způsobená změnou klimatu u znečištěných přeshraničních vodních toků a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci. Saský a český monitoring a hodnocení stavu vod je třeba porovnat a metody vzájemně...
Cílem projektu je vytvoření multidisciplinárního výzkumného týmu vědců, zabývajících se studiem rostlin a půdy, který se zaměří na studium klíčových faktorů ovlivňujících diverzitu rostlin ve vybraných druhově chudých i bohatých travních porostech v přeshraničních...
Hlavním cílem projektu je ochrana biologické rozmanitosti na migračních koridorech sasko-českého pohraničí. Biologickým průzkumem, zhotovením databáze a elektronické mapy rizikových území a testováním vhodných ochranných opatření minimalizujeme negativní...

Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Obsahem projektu je přeshraniční interdisciplinární výzkum těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na těžbu rýžováním a na zpracování a prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Na spolupráci se podílí 13 organizací. Společné využívání a...
Partneři projektu (PP) chtějí navázat dvě až čtyři partnerství mezi školami z SN & CZ a basketbal by měl sloužit jako „door opener“. Během School Activity Days (SAT) chodí PP společně do školy v SN/CZ a přebírají na jeden den výuku tělocviku. Cílem tohoto...
Cílem projektu je vytvořit na základě kombinace odborných a environmentálně vzdělávacích postupů aplikovaných na obou stranách hranice společnou vzdělávací nabídku pro děti mladšího školního věku doplněnou o metodické a pracovní materiály. Vzdělávacím...
Cílem projektu je vytvořit a etablovat přeshraniční vzdělávací nabídku, která využívá interaktivních digitálních nástrojů k vytvoření široké škály zážitků v přírodě. Společně s dětmi, mladými lidmi a multiplikátory budou pro příhraniční oblast vytvářeny...

Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

Malé projekty jsou projekty přeshraničního setkávání. EUREGIO EGRENSIS je regionem čtyř zemí, a mnoho projektů je dokonce realizováno s účastníky ze všech subregionů. Setkává se zde mnoho lidí, kteří by se nikdy nepotkali. Jako soukromé osoby nemají tolik...
Fond malých projektů EEL (FMP) podporuje především setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem malých projektů je posilování vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.
Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří Erzgebirge obecně podporuje setkávání občanů obou sousedních zemí. Ta probíhají na různých úrovních: ve městech, obcích, sdruženích a s dalšími organizátory projektů definovaných ve Společném realizačním dokumentu....
Financování malých projektů podporuje spolupráci mezi městy a obcemi, veřejnými subjekty, sdruženími, svazy a dalšími možnými předkladateli projektů definovanými v realizačním dokumentu. Výměna zkušeností a znalostí mezi aktéry přispívá ke zlepšení jazykových...

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon