Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost

GFX | /img/icons | P2_mini_format.pngCelkové dotační prostředky: 39.809.961,00 €

Výše aktuálních dostupných prostředků

Specifický cíl (2.4): Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům Prevence, zmírňování a řešení dopadů environmentálních rizik způsobených změnou klimatu Vypracování a ověření přeshraničních koncepcí a adaptačních a implementačních strategicí pro prevenci přírodních rizik Zlepšování přeshraničních řízení při přírodních katastrofách Zavádění harmonizovaných monitorovacích a informačních systémů Opatření ochrany před povodněmi šetrná k přírodě Prevence rizik v oblastech zasažených těžbou nerostných surovin, ochrana před geogenními přírodními riziky vyvolanými zvýšením hladiny podzemní vody či pohyby zemského povrchu Informovanost a komunikace ohledně změny klimatu, udržitelného využívání půdy či ochrany před povodněmi Zintenzivnění spolupráce v oblasti požární ochrany, zdravotnických záchranných služeb a civilní ochrany Další rozvoj přeshraničních informačních systémů a platforem Společná tvorba a využívání poplachových a zásahových plánů Přeshraniční cvičení, výměna zkušeností, podpora práce s dorostem / dobrovolníky, doprovodné jazykové vzdělávání a interkulturní kompetence Inovační modelové projekty, v jejichž rámci bude možné vyzkoušet nová řešení v praxi Specifický cíl (2.7): Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění Zachování a obnovení biologické rozmanitosti, rozvoj zelené infrastruktury a potlačování invaziních druhů Vypracování a realizace společných přeshraničních koncepcí rozvoje, péče, ochrany a managementu Vytváření společných přeshraničních strategií na ochranu a zachování biologické rozmanitosti Zachování rozmanitosti hmyzu, zachování a revitalizace rašelinišť na ochranu přírodní vodní rovnováhy, přeměna lesů na klimaticky stabilní lesy Informační a komunikační kampaně, dialogy a konzultace s veřejnosti, výměna informací a zkušeností

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon