Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

GFX | /img/icons | P4_mini_format.pngCelkové dotační prostředky: 64.308.399,00 €

Výše aktuálních dostupných prostředků

Specifický cíl (4.2): Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti všeobecného vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje bezbariérové infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání ve všeobecném vzdělávání a odborné přípravě Předškolní vzdělávání Spolupráce předškolních zařízení; Přeshraniční partnerství předškolních zařízení (Environmentální) vzdělávání, podpora interkulturních kompetencí Odborná výměna pedagogických pracovníků Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání Vytváření a upevňování partnerství škol; výměny žáků a zkušeností, setkávání, soutěže, workshopy, praxe/hospitace pedagogických pracovníků Nabídky vzdělávání k přeshraničně relevantním tématům Tvorba společných výukových či učebních materiálů, inovativních digitálních formátů vzdělávání, digitální odolnost škol Nabídky mimoškolního vzdělávání sportovních klubů, pracovních sdružení, kulturních skupin/kroužků apod. Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků Spolupráce odborných učilišť, výměna znalostí a zkušeností, výměna odborných pracovníků a odborné praxe Kvalifikační opatření, nabídky digitálního vzdělávání Přenos a výměna již existujících modulů odborné praxe a již etablovaných opatření odborného vzdělávání a přípravy Posilování přeshraniční kompatibility odborného vzdělávání Spolupráce vysokých škol a profesních akademií Spolupráce mezi vysokými školami a jinými institucemi terciárního vzdělávání Budování a rozšiřování akademických vědeckých kooperačních sítí Vývoj nabídek terciárního vzdělávání Tvorba společných (virtuálních) učebních a studijních materiálů Zlepšování jazykových kompetencí Kooperativní studijní programy, výměny studentů Specifický cíl (4.6): Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu Propojení jednotlivých zařízení cestovního ruchu, zintenzivnění spolupráce partnerů v odvětví cestovního ruchu, výměna zkušeností Společná tvorba přeshraničních koncepcí, konkurenceschopných a inovativních produktů a služeb, strategií, komunikačních a informačních platforem za účelem odbourávání informačních deficitů a transferů know-how Společná propagace turistických nabídek, marketing, webové či mobilní aplikace, aplikace rozšířené reality a virtuální, interaktivní nabídky Investitice do infrastruktury cestovního ruchu Šetrný a udržitelný celoroční cestovní ruch a přírodní cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti Revitalizace kulturního dědictví řemeslného umění, zvyků a tradic; Výzkum a dokumentace kulturního dědictví Renovace kulturních objektů se společnou identitou, případně s kulturními a/nebo historickými vazbami z hlediska cestovního ruchu Spolupráce muzeí a kulturních institucí  Propojení kulturních institucí a nabídek, podpora soudobé umělecké a kulturní tvorbyavě 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon