Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

GFX | /img/icons | P4_mini_format.pngDisponibilní dotační prostředky: 64.308.399,00 €

  • Specifický cíl (4.2) : Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti všeobecného vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje bezbariérové infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání ve všeobecném vzdělávání a odborné přípravě

Předškolní vzdělávání
EFRR prostředky: 4.593.457
Spolupráce předškolních zařízení¤ Přeshraniční partnerství předškolních zařízení
(Environmentální) vzdělávání, podpora interkulturních kompetencí
Odborná výměna pedagogických pracovníků
Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání
EFRR prostředky: 7.655.762
Vytváření a upevňování partnerství škol; výměny žáků a zkušeností, setkávání, soutěže, workshopy, praxe/hospitace pedagogických pracovníků
Nabídky vzdělávání k přeshraničně relevantním tématům
Tvorba společných výukových či učebních materiálů, inovativních digitálních formátů vzdělávání, digitální odolnost škol
Nabídky mimoškolního vzdělávání sportovních klubů, pracovních sdružení, kulturních skupin/kroužků apod.
Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků
EFRR prostředky: 7.655.762
Spolupráce odborných učilišť, výměna znalostí a zkušeností, výměna odborných pracovníků a odborné praxe
Kvalifikační opatření, nabídky digitálního vzdělávání
Přenos a výměna již existujících modulů odborné praxe a již etablovaných opatření odborného vzdělávání a přípravy
Posilování přeshraniční kompatibility odborného vzdělávání
Spolupráce vysokých škol a profesních akademií
EFRR prostředky: 7.655.762
Spolupráce mezi vysokými školami a jinými institucemi terciárního vzdělávání
Budování a rozšiřování akademických vědeckých kooperačních sítí
Vývoj nabídek terciárního vzdělávání
Tvorba společných (virtuálních) učebních a studijních materiálů
Zlepšování jazykových kompetencí
Kooperativní studijní programy, výměny studentů

 

  • Specifický cíl (4.6) : Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu
EFRR prostředky: 18.373.828
Propojení jednotlivých zařízení cestovního ruchu, zintenzivnění spolupráce partnerů v odvětví cestovního ruchu, výměna zkušeností
Společná tvorba přeshraničních koncepcí, konkurenceschopných a inovativních produktů a služeb, strategií, komunikačních a informačních platforem za účelem odbourávání informačních deficitů a transferů know-how
Společná propagace turistických nabídek, marketing, webové či mobilní aplikace, aplikace rozšířené reality a virtuální, interaktivní nabídky
Investitice do infrastruktury cestovního ruchu
Šetrný a udržitelný celoroční cestovní ruch a přírodní cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí
Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti
EFRR prostředky: 18.373.828
Revitalizace kulturního dědictví řemeslného umění, zvyků a tradic; Výzkum a dokumentace kulturního dědictví
Renovace kulturních objektů se společnou identitou, případně s kulturními a/nebo historickými vazbami z hlediska cesotvního ruchu
Spolupráce muzeí a kulturních institucí
Propojení kulturních institucí a nabídek, podpora soudobé umělecké a kulturní tvorby

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu