Průběh kontroly a výplaty

Průběh kontroly

Administrativní kontrola a platba proběhnou do 80 kalendářních dnů od data podání žádosti o platbu. V případě vyžádání podkladů ze strany kontrolora bude tato lhůta přerušena až do jejich úplného předložení. K doložení podkladů nebo vysvětlení nejasností poskytne kontrolor partnerovi přiměřenou lhůtu min. 5 kalendářních dnů.

Nedostatečně doložený nebo vysvětlený výdaj je kontrolor oprávněn označit jako nezpůsobilý (krátit) nebo odložit. Odložený výdaj je možné nárokovat znovu až v závěrečném vyúčtovacím obdobím. V závěrečném období není možné výdaje odkládat. Odložený výdaj se přepočítá na měnu EUR podle kurzu soupisky, ve které byl původně předložen.

Kooperační partner je povinen poskytovat kontrolorovi včasnou a řádnou součinnost, jinak se vystavuje riziku neuznání (krácení) nárokovaných výdajů.

Výsledek kontroly sdělí Kontrolor platebnímu místu a prostřednictvím Dotačního portálu kooperačnímu partnerovi. Lead partner se může o výsledku kontroly příslušného kooperačního partnera informovat rovněž prostřednictvím Dotačního
portálu.

Příslušný národní Kontrolor je kromě toho oprávněn provádět u příjemců kontroly na místě.

Externím kontrolním orgánům jsou poskytnuta kontrolní práva. Kontrolní práva a informační povinnosti jsou podrobně upraveny ve smlouvě o spolupráci a ve Všeobecných smluvních podmínkách.

 

Výplata

Platební místo provede platbu na bankovní účet Lead partnera. Lead partner obdrží prostřednictvím Dotačního portálu avízo s detaily o platbě a oprávněném kooperačním partnerovi. Kooperační partner bude o svém nároku na platbu informován rovněž prostřednictvím Dotačního portálu. Lead partner je povinen převést bezodkladně celou částku (bez odpočtů, zádržného, odvodů apod.) oprávněnému kooperačními partnerovi.

Pokud má český partner nárok na dotaci ze státního rozpočtu, obdrží tyto prostředky po schválení žádosti o platbu platebním místem SAB. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR převede tyto prostředky v měně EUR na účet příslušného kooperačního partnera. Pokud je partnerem příspěvková organizace územního samosprávního celku je dotace ze státního rozpočtu zasílána na účet zřizovatele.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon