Podání žádosti a její hodnocení

Podání žádosti

Projektové žádosti se podávají od ledna 2023 výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Dotačního portálu Saské rozvojové banky -dotační banky. V Dotačním portálu je k dispozici dvojjazyčný formulář žádosti. Lead partner předkládá projektovou žádost jako hlavní žadatel, jeho projektoví partneři se na podání žádosti podílejí jako spolužadatelé. Přijímány budou pouze kompletně vyplněné a podepsané projektové žádosti včetně všech povinných podkladů.

Zde najdete ilustrativně vyplněnou projektovou žádost včetně rozpočtů projektových partnerů.

Podávat projektové žádosti lze průběžně. O financování projektů rozhoduje Monitorovací výbor. Zde naleznete termíny zasedání a (doporučené) lhůty pro podávání žádostí

Průběh podání žádosti

  • povinná konzultace proběhla před podáním žádosti (informace ke konzultacím a přípravě projektu naleznete zde)
  • kooperační partneři projektu podepsali Smlouvu o spolupráci. Praktické tipy k podpisu naleznete zde.
  • všichni kooperační partneři připravili dokumenty k žádosti podle seznamu požadovaných dokumentů 
  • Projektová žádost byla dokončena v Dotačním portálu s pomocí pokynů, všechny přílohy partnerů byly nahrány na Dotační portál a jazykové verze projektové žádosti jsou stejné. Odkaz na dotační portál pošle kooperačním partnerům Společný sekretariát po absolvování povinné konzultace.

Kontrola a hodnocení projektové žádosti - Průběh:

  • Prováděno českými a saskými subjekty a koordinováno Společným sekretariátem
  • Je možné i dodatečné vyžádání dokumentů ze strany Společného sekretariátu nebo kraje
  • Lead partner koordinuje včasnou součinnost a úpravy ze strany všech partnerů projektu.

Kontrola/posouzení formálních a odborných předpokladů pro poskytnutí dotace 

Po podání projektové žádosti provede Společný sekretariát ve spolupráci s příslušným českým krajským úřadem formální kontrolu a odborné posouzení podle Metodiky a kritérií pro výběr projektů.

Posouzení projektové žádosti probíhá na základě Společného realizačního dokumentu, právních předpisů EU a dalších relevantních vnitrostátních předpisů. Použití vnitrostátních právních předpisů je omezeno výhradně na specifické odborné předpisy.

Pokud je potřeba dodat další podklady nebo je-li potřeba projektovou žádost obsahově doplnit, vyzve Společný sekretariát či příslušný krajský úřad dotyčného kooperačního partnera, aby je v dohodnuté lhůtě doplnil.
Pokud nebudou dodatečně vyžádané podklady předloženy příslušnému subjektu v dohodnuté lhůtě, je Společný sekretariát oprávněn projektovou žádost zamítnout.

Společný sekretariát shrne výsledky své kontroly/posouzení a výsledky kontroly/posouzení provedené krajským úřadem. Na základě těchto posouzení je možné uložit další podmínky, resp. povinnosti.
V případě nesplnění předpokladů pro poskytnutí dotace Společný sekretariát projektovou žádost zamítne.

Hodnocení odborné a přeshraniční kvality

V případě splnění předpokladů pro poskytnutí dotace následuje bodové hodnocení kvality projektu prováděné národními experty a hodnocení přeshraniční intenzity a kvality projektu, jakož i jeho přínosu k udržitelnosti a rovným příležitostem, které provádí Společný sekretariát.

Přitom je možné formulovat podmínky, příp. další povinnosti.

Společný sekretariát hodnocení shrne a zjistí, zda projekt dosáhl potřebného minimálního počtu bodů. Pokud projekt získal minimální počet bodů, bude předložen Monitorovacímu výboru k rozhodnutí. V případě nedosažení minimálního počtu bodů Společný sekretariát projektovou žádost zamítne a informuje o tom Lead partnera.

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon