4. Hodnocení projektové žádosti

 

Kontrola a hodnocení projektové žádosti - Průběh:

  • Prováděno českými a saskými subjekty a koordinováno Společným sekretariátem
  • Je možné i dodatečné vyžádání dokumentů ze strany Společného sekretariátu nebo kraje
  • Lead partner koordinuje včasnou součinnost a úpravy ze strany všech partnerů projektu.

Kontrola/posouzení formálních a odborných předpokladů pro poskytnutí dotace 

Po podání projektové žádosti provede Společný sekretariát ve spolupráci s příslušným českým krajským úřadem formální kontrolu a odborné posouzení podle Metodiky a kritérií pro výběr projektů.

Posouzení projektové žádosti probíhá na základě Společného realizačního dokumentu, právních předpisů EU a dalších relevantních vnitrostátních předpisů. Použití vnitrostátních právních předpisů je omezeno výhradně na specifické odborné předpisy.

Pokud je potřeba dodat další podklady nebo je-li potřeba projektovou žádost obsahově doplnit, vyzve Společný sekretariát či příslušný krajský úřad dotyčného kooperačního partnera, aby je v dohodnuté lhůtě doplnil.
Pokud nebudou dodatečně vyžádané podklady předloženy příslušnému subjektu v dohodnuté lhůtě, je Společný sekretariát oprávněn projektovou žádost zamítnout.

Společný sekretariát shrne výsledky své kontroly/posouzení a výsledky kontroly/posouzení provedené krajským úřadem. Na základě těchto posouzení je možné uložit další podmínky, resp. povinnosti.
V případě nesplnění předpokladů pro poskytnutí dotace Společný sekretariát projektovou žádost zamítne.

Hodnocení odborné a přeshraniční kvality

V případě splnění předpokladů pro poskytnutí dotace následuje bodové hodnocení kvality projektu prováděné národními experty a hodnocení přeshraniční intenzity a kvality projektu, jakož i jeho přínosu k udržitelnosti a rovným příležitostem, které provádí Společný sekretariát.

Přitom je možné formulovat podmínky, příp. další povinnosti.

Společný sekretariát hodnocení shrne a zjistí, zda projekt dosáhl potřebného minimálního počtu bodů. Pokud projekt získal minimální počet bodů, bude předložen Monitorovacímu výboru k rozhodnutí. V případě nedosažení minimálního počtu bodů Společný sekretariát projektovou žádost zamítne a informuje o tom Lead partnera.

 

> dále k Rozhodnutí o projektu

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon