Přílohy k projektové žádosti

K projektové žádosti se přikládají podklady dle seznamu příloh (seznam příloh zde)

Čeští kooperační partneři dále předkládají tyto přílohy:  

 

A.  Přílohy předkládané u všech typů projektů

1.   Oznámení osoby oprávněné k podpisu u českých kooperačních partnerů

Formulář Oznámení osoby oprávněné k podpisu slouží k ověření podpisů osob, které podepisují dokumenty, přílohy apod. za kooperačního partnera v projektu.
To znamená, že podpisový vzor ve formuláři Oznámení osoby oprávněné k podpisu odpovídá podpisům osob v ostatních přílohách projektové žádosti či dokumentech odevzdaných v průběhu realizace projektu.

Formát podpisů:
Přílohy projektové žádosti a další dokumenty je možné podepisovat ve fyzické, elektronické i kombinované formě.

 • Elektronické podpisy:
  Pokud budou všechny osoby v projektu podepisovat výhradně elektronickou formou, odevzdá žadatel formulář přílohy „Oznámení osoby oprávněné k podpisu" ve strojově čitelném formátu s kvalifikovanými elektronickými podpisy těchto osob.
 • Fyzické podpisy:
  Pokud budou všechny osoby v projektu podepisovat výhradně fyzickou formou, odevzdá žadatel formulář přílohy „Oznámení osoby oprávněné k podpisu" s fyzickými podpisy těchto osob. Krajský úřad kontroluje úplnost a věrohodnost podpisů.
 • Kombinace fyzických a elektronických podpisů:
  Pokud bude část personálu žadatele používat fyzický a část elektronický podpis nebo pokud budou osoby formy podpisů v dokumentech kombinovat, odevzdává žadatel formulář „Oznámení osoby oprávněné k podpisu" s oběma typy podpisů. V takovém případě formulář nejprve vlastnoručně podepíší osoby bez digitálního podpisu. Tato podepsaná verze musí být naskenována do strojově čitelného formátu, kterou následně podepisují osoby s digitálním podpisem do dokumentu PDF.

2.   Doklad jednatelského oprávnění

Doklad jednatelského oprávnění je třeba doložit u osoby, která podepisuje projektovou žádost, kooperační smlouvu či čestná prohlášení související s projektem.

Předkládá se v případě, kdy jednatelské oprávnění není možné zjistit z informací vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech. Dokladem jednatelského oprávnění může být např. zápis ze schůze zastupitelstva samosprávného celku, stanovy, zápis o nominování nebo volbě statutárního orgánu, plná moc včetně jednatelského oprávnění zplnomocňující osoby apod.

V případech, kdy je možné jednoznačně identifikovat osobu oprávněnou jednat za partnera z dokladů předkládaných jako součást projektové žádosti, se tento doklad nepožaduje.

 

3.    Čestné prohlášení

Vzor čestného prohlášení českého Lead partnera (LP) je k dispozici na webové stránce zde. Vzor čestného prohlášení českého projektového partnera (PP) je k dispozici na webové stránce zde.

Čestné prohlášení se skládá z části, která se vyplňuje vždy, a části, která se vyplňuje pouze v případě některých projektů.

A)    Obecné prohlášení – povinná část:

 • o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu;
 • o tom, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného z EU a že na výdaje – mimo výdajů do výše spolufinancování – nebyl přidělen finanční prostředek z národních veřejných zdrojů;
 • o bezdlužnosti, beztrestnosti atd.

B)    Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

C)    Prohlášení v souvislosti se stavebními pracemi – vyplňuje se v případě, že se v projektu budou provádět stavební práce

        c1) Vlastnické právo – vyplňuje se u všech stavebních projektů

Veškeré nemovitosti (pozemky, budovy), na nichž budou prováděny stavební práce, musí být – až na výjimky uvedené níže – ve vlastnictví partnera.

Výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost, na níž budou stavební práce prováděny, se týká:

 • projektů zaměřených na vybudování/modernizaci/rekonstrukci cyklostezek, značení běžeckých a turistických tras;
 • stavebních prací zaměřených na přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení), pokud jsou pro realizaci projektu nezbytné;
 • ostatních projektů v případě, že je vlastníkem nemovitosti některý z následujících subjektů: stát, obec, kraj, jimi založená nebo zřízená organizace, státní podnik nebo církev.

V těchto případech partner popíše v čestném prohlášení existenci jiného než vlastnického práva k nemovitosti (např. nájemní smlouva, věcné břemeno, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a stanoveným způsobem) umožňujícího nemovitost užívat pro účely projektu po dobu realizace projektu a dalších pěti let od provedení poslední platby dotace, tj. po dobu udržitelnosti projektu).

Nemovitosti, na kterých bude projekt realizován, nesmí být zároveň zatížen zástavním právem ve prospěch třetích osob. Výjimku mohou tvořit pouze případy, kdy se jedná o zástavní právo ve prospěch banky za účelem zajištění úvěru na spolufinancování projektu.

     c2) Povolení vydané příslušným stavebním úřadem – vyplňuje se pouze v případě, že plánované stavební práce nepodléhají územnímu řízení ani vydání územního souhlasu

Partner zde doplní odkazy na příslušná ustanovení stavebního zákona.

D)    Prohlášení k území soustavy NATURA 2000 – povinná část

Pokud je projekt nebo jeho část realizován/a na území soustavy NATURA 2000 (přičemž aktivity realizované na území soustavy Natura 2000, nebo některé z nich, nebudou probíhat výlučně v interiérech stávajících budov) nebo takové území může být realizací projektu dotčeno, předkládá se s žádostí stanovisko příslušného orgánu (krajský úřad nebo správa velkoplošného chráněného území). Tento dokument není nutné předkládat, pokud bylo pro projekt vydáno povolení v územním nebo stavebním řízení (např. územní povolení, stavební povolení), neboť řešení vlivu projektu na území soustavy NATURA 2000 bylo součástí procesu povolovacího řízení.

Vzor čestného prohlášení není možné upravovat.

 

4.    Doklad o zabezpečení spolufinancování

 • Podpora z krajských a obecních rozpočtů

Pokud bude projekt financován z krajských nebo obecních rozpočtů, dokládá kooperační partner závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu. Tyto doklady musí předložit tito partneři: kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (tj. z rozpočtu kraje), nebo obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (tj. z rozpočtu obce), nebo jiný partner (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.

To se netýká případů, kdy partner na realizaci projektu obdrží z krajského či obecního rozpočtu návratnou výpomoc. V tomto případě se prostředky kraje či obce uvádí jako vlastní prostředky daného partnera (analogicky jako v případě bankovního úvěru).

Podpora ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR) a státních fondů

V případě spolufinancování ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR) a státních fondů dokládá kooperační partner rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace z příslušné kapitoly nebo ze státního fondu.

 

 

B.  Přílohy předkládané u některých typů projektů

1. Prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik

Prohlášení předkládá každý partner, který má nárok na vyšší dotační sazbu pro malý a střední podnik. Vzor prohlášení spolu s definicí malého a středního podniku k dispozici na webové stránce zde.

 

2.    Projekty, jejichž součástí je pořízení nemovitosti

V případě, že žadatel hodlá pořídit nemovitost, které se projekt týká, v rámci realizace projektu a výdaje na pořízení nemovitosti jsou součástí rozpočtu projektu, doloží jako povinnou přílohu smlouvu o smlouvě budoucí (např. kupní, smlouva, darovací smlouva, smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti) či jinou smlouvu, která bude základem pro převod vlastnického práva.

Smlouva musí být uzavřena mezi původním majitelem a projektovým parterem jako nabyvatelem předmětné nemovitosti.

 

3. Stavební projekty

Dále uvedený výčet příloh předkládaných v případě projektů, jejichž součástí jsou stavební práce, představuje minimální rozsah dokumentů nutných pro posouzení žádosti. Společný sekretariát nebo příslušný krajský úřad si může v případě potřeby vyžádat doplnění dalších informací.

Kromě níže uvedených příloh je třeba vyplnit část c1 a c2 čestného prohlášení (pro LP zde, resp. pro PP zde).

3.1 Povolení vydané příslušným stavebním úřadem

Projekty, jejichž součástí jsou stavební práce, musí být v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V praxi se jedná zejména o to, že partner provádějící v rámci projektu stavební práce musí mít k tomuto příslušná povolení, pokud je stavební zákon pro danou stavbu požaduje.

Z hlediska stavebního zákona je nezbytné rozlišovat 2 základní fáze povolovacího procesu a tomu odpovídající dokumenty:

-          správní akty nezbytné ve fázi rozhodování v území (územní rozhodnutí, popř. v některých případech regulační plán, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva);

-          správní akty nezbytné ve fázi povolování staveb (stavební povolení, popř. ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouva, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora).

Pro potřeby hodnocení projektových žádostí je požadováno předložení správního aktu povolujícího umístění záměru (tj. první druh dokumentu) jako přílohy projektové žádosti. V závislosti na rozsahu a náročnosti stavebních prací se jedná o některý z následujících dokladů:

-          platné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci;

-          regulační plán, pokud je podkladem pro rozhodování dle § 61 stavebního zákona. V tomto případě předloží žadatel potvrzení příslušného stavebního úřadu s odkazem na výše zmíněný paragraf a s následujícími údaji:

o   názvem orgánu, který regulační plán vydal (vydává jej formou opatření obecné povahy zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo kraje);

o   číslem jednacím jeho vydání a dnem nabytí jeho účinnosti;

o   seznamem územních rozhodnutí, která nahrazuje;

o   prohlášením, že předložený záměr je v souladu s tímto regulačním plánem.

-          platná a účinná veřejnoprávní smlouva podle § 78a stavebního zákona;

-          územní souhlas podle § 96 stavebního zákona.

V případě, že stavební práce nepodléhají územnímu řízení ani vydání územního souhlasu (v případě menších staveb a drobných úprav uvedených v § 79–80 stavebního zákona), vyplní partner část c2 čestného prohlášení (pro LP zde, resp. pro PP zde) a uvede odkaz na příslušný paragraf a písmeno stavebního zákona.

V případě, že regulační plán nenahrazuje všechna územní rozhodnutí potřebná pro uskutečnění záměru, jsou zbývající územní rozhodnutí zároveň předložena žadatelem s vyznačením nabytí jejich právní moci, případně partner předkládá:

-          platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu v případě, že byla uzavřena místo vydání územního rozhodnutí dle § 78a stavebního zákona;

-          územní souhlas podle § 96 stavebního zákona;

-          územně plánovací informaci, kterou vydává stavební úřad dle § 21 stavebního zákona o podmínkách provedení jednoduchých staveb (§104 odst. 1 stavebního zákona) bez předchozího územního rozhodnutí nebo bez územního souhlasu.

V některých případech může dojít ke spojení územního a stavebního řízení, resp. ke spojení územního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru. V tomto případě partner s projektovou žádostí předloží jeden z následujících dokladů:

-          platné rozhodnutí stavebního úřadu vydané ve společném spojeném územním a stavebním řízení podle § 94a stavebního zákona s vyznačením nabytí právní moci;

-          společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru je vydáván u jednodušší stavby, kdy žadatel požádal současně o územní souhlas a ohlášení stavby podle § 96a stavebního zákona.

V případě, že má partner pro dané stavební práce oprávnění k jejich provedení již vydáno, může jej předložit s projektovou žádostí místo výše uvedených dokumentů.

3.2 Projektová dokumentace

a) Stavební práce vyžadující územní řízení

Pokud je pro provedení stavebních prací vydán správní akt povolující umístění záměru, předloží partner kompletní projektovou dokumentaci k územnímu řízení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.

b) Stavební práce nevyžadující územní řízení

Pokud provedení stavebních prací nevyžaduje vydání správního aktu povolujícího umístění záměru (jedná se zejména o změny staveb), předloží partner projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah a vlastní řešení plánovaných změn a bude z ní možno záměr vyhodnotit z hlediska proveditelnosti a zhodnotit navržená technická řešení, ekonomické aspekty stavby ad. Požadavky na projektovou dokumentaci jsou stanoveny ve vazbě na charakter staveb (změny v pozemních stavbách, změny v technických/inženýrských stavbách).

 • Změny v pozemních stavbách – jejich rekonstrukce a další typy stavebních úprav nevyžadující územní řízení

Textová část

V textové části je obecně požadován technický popis stavby, jejíž součástí bude zejména:

-          Základní identifikační údaje, včetně základních kapacitních údajů zamýšleného záměru.

-          Popis stavebně technického, konstrukčního a materiálového řešení tak, aby bylo dostatečně a pokud možno jednoznačně definované. Vždy je však třeba zohlednit případné zpřísňující a omezující režimy (kulturní památka, památková rezervace nebo zóna, chráněná území, ochranná pásma, záplavová území, poddolovaná území, staré ekologické zátěže, souběh realizace se současným provozem stavby apod.).

-          Základní schéma požárně bezpečnostního řešení stavby a zhodnocení veškerých dopadů zamýšlených změn do zbývajících částí stavby nebo do ostatních staveb (jak z technického pohledu, tak z hledisek sledovaných legislativou).

-          Konkrétní popis nového způsobu užívání stavby nebo její části, je-li navrhován. Řešit je třeba vliv zamýšlených úprav na energetickou náročnost stavby, bezbariérovost apod.

-          Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s územně plánovací dokumentací dotčené lokality.

-          V případě zabudovaných technických a technologických zařízení bude uvedena jejich základní specifikace.

Doporučení: Je třeba vzít v potaz celý rozsah stavby nebo jejích změn, který může představovat i několik stavebních objektů, a to stavebních i technických.

Výkresová část

-          Celkový situační výkres definující současné umístění stavby, s vyznačením jejích vazeb na okolí a lokalitu. Měřítko většinou 1:1000 či 1:500, u složitějších záležitostí 1:200 (v odůvodněných případech jiné).

-          Základní charakteristické půdorysy (jednotlivá podlaží, popř. základy či střecha dle
potřeby) – zdokladování vnitřního uspořádání stavby a jejího základního napojení na okolí. Měřítka většinou 1:100, v případě rozsáhlejších jednodušších objektů 1:200, popř. 1:50 dle potřeby u složitějších záležitostí (jiná měřítka v odůvodněných případech).

-          Základní charakteristické řezy – tak, aby byly dostatečně dokumentovány výškové poměry stavby. Měřítka většinou 1:100, v případě rozsáhlejších jednodušších objektů 1:200, popř. 1:50 dle potřeby u složitějších záležitostí (jiná měřítka v odůvodněných případech).

-          Základní charakteristické pohledy – specifikace uspořádání vnějšího vzhledu stavby s uspořádáním jejích venkovních povrchů. Měřítka většinou 1:100, v případě rozsáhlejších jednodušších objektů 1:200, popř. 1:50 dle potřeby u složitějších záležitostí (jiná měřítka v odůvodněných případech).

 • Změny v technických/inženýrských stavbách (komunikace apod.) – jejich rekonstrukce a další typy stavebních úprav nevyžadující umístění

Přestože pro tyto typy staveb bude obvykle i v případě jejich změn požadováno územní řízení, je uvažován i případ, kdy územní řízení nutné nebude. Pak jsou požadavky na projektovou dokumentaci následující. Požadavky na dokumentaci vychází z nároků uvedených výše pro pozemní stavby, v tomto případě však s důrazem na převážně liniový charakter těchto děl a většinou i značné dopady na okolí. Minimální požadavky na obsah dokumentace jsou v těchto případech následující:

Textová část

Vedle požadavků popsaných výše u pozemních staveb (viz výše, jež budou i u tohoto typu staveb v textové části uvedeny), je třeba vždy také popsat:

-          Kategorii technického díla a dále jeho bilanční a kapacitní údaje, ve vztahu ke speciálnímu charakteru těchto staveb a dále speciální právní předpisy.

-          Základní seznam a specifikaci zabudovávaných strojních a technologických zařízení.

-          U těchto staveb budou většinou nezbytné základní geologické, hydrogeologické, popř. hydrotechnické vstupní údaje (charakteristiky). I ty budou uvedeny v textové části.

 

Výkresová část

-          Celkový situační výkres definující současné umístění stavby, s vyznačením jejích vazeb na okolí a lokalitu a s vyznačením řešených úprav a změn. Měřítko většinou 1:500 až 1:5000, u složitějších záležitostí 1:200 (v odůvodněných případech může být použito měřítko jiné).

-          Základní charakteristické příčné řezy a podélné profily – tak, aby byly dostatečně zdokumentovány výškové poměry stavby. Měřítka většinou 1:100 až 1:1000, popř. 1:50 dle potřeby u složitějších záležitostí, kde je třeba definovat skladby konstrukcí, zemní práce apod.

-          Základní schematické výkresy vkládaných technických a technologických zařízení (např. speciální dopravní zařízení u dopravních staveb, čisticí prvky u vodních staveb apod.).

3.3 Propočet stavby

Současně s projektovou dokumentací předkládá žadatel povinně u všech projektů, jejichž součástí jsou stavební práce, také základní propočet stavby. Ten vychází ze zpracované projektové dokumentace a celkové projektové přípravy v době podání žádosti.

Minimální požadavky na propočet stavby jsou následující: žadatel předkládá propočet v členění podle kapitol. Stavba se rozdělí na jednotlivé stavební objekty, které se pak dále člení do jednotlivých rozpočtových kapitol dle některé z používaných rozpočtových soustav (ÚRS, RTS apod.).

Je na žadateli, jakým způsobem k propočtu nákladů jednotlivých konstrukcí dojde (to bude odvislé zejména od stupně projektové přípravy v době předložení projektové žádosti). Takto stanovený propočet stavebních prací bude použit při sestavování celkového rozpočtu projektu a bude využit při hodnocení projektu. Z toho důvodu je třeba věnovat zvláštní zřetel jeho co nejkvalitnější přípravě. Vedle správného a úplného rozčlenění stavby do stavebních objektů je třeba správně a úplně specifikovat všechny konstrukce a ostatní součásti každého z těchto objektů.

 

Upozornění:

Výše popsané požadavky na projektovou dokumentaci u jednotlivých typů staveb je třeba brát jako minimální. Jakýkoli vyšší stupeň dokumentace a jemu odpovídající podrobnější propočet/rozpočet je kladně zohledňován v hodnocení projektu. V případě, že má žadatel k dispozici již v době předložení projektové žádosti vyšší stupeň dokumentace či propočtu/rozpočtu stavby, je vhodné jej s projektovou žádostí předložit.

 

 

3.4 Prokázání jiného než vlastnického práva k nemovitostem

Tento požadavek je navázán na Čestné prohlášení.

Pokud partner v rámci projektu provádí stavební práce a na dotčenou nemovitost se uplatňuje výjimka z povinnosti ji vlastnit, dokládá partner dokumenty, které uvedl v čestném prohlášení (pro LP zde, resp. pro PP zde, část c1). Toto není nutné v případě, že jiné, než vlastnické právo je možné ověřit z údajů vedených pro dotčenou nemovitost v katastru nemovitostí (např. v případě věcného břemene).

 

4. Dokumenty prokazující, že projekt nemá negativní vliv na území soustavy NATURA 2000

V případě, že je projekt nebo jeho část realizován/a na území soustavy NATURA 2000 nebo může mít na toto území vliv (projekt je např. realizován v těsném sousedství s lokalitou NATURA 2000 a zvýšený ruch plynoucí z realizace projektů může negativně ovlivňovat území soustavy NATURA 2000), předkládá projektový partner s projektovou žádostí stanovisko příslušného orgánu (krajský úřad nebo správa velkoplošného chráněného území). Tento dokument není nutné předkládat, pokud bylo pro projekt vydáno povolení v územním nebo stavebním řízení (např. územní povolení, stavební povolení), neboť řešení vlivu projektu na území soustavy NATURA 2000 bylo součástí procesu povolovacího řízení.

V případě, že projekt není realizován na území soustavy NATURA 2000 (Evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti), a pokud současně není území soustavy Natura 2000 realizací projektu dotčeno, potvrzuje žadatel tuto skutečnost v rámci čestného prohlášení (viz kapitola 6.3).

 

C.  Projekty relevantní z hlediska veřejné podpory

1.    Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis

Předkládá se na výzvu kraje/SAB v případě, že bude zvolen pro daný projekt režim podpory de minimis. Obsahuje mimo jiné prohlášení o tom, jakým způsobem žadatel stanovuje účetní období, a informace o případných vztazích (propojenosti) žadatele k dalším podnikům.

Vzor prohlášení pro podporu v režimu de minimis poskytnutou v SRN je k dispozici zde.

Vzor prohlášení pro podporu v režimu de minimis poskytnutou v ČR je k dispozici zde.

 

D.  Projekty uplatňující paušál na personální náklady

V případě, že se partner dotace rozhodne uplatňovat personální náklady ve formě paušálů (v ČR až do výše 20 % přímých nákladů), musí být s projektovou žádostí předložen podrobný propočet personálních nákladů vč. uvedení příslušných pracovních pozic a jejich náplně ve vztahu k projektu. Za tímto účelem partner vyplní přílohu „Rozpočet pro náklady na zaměstnance v případě paušálního vyúčtování“, která je k dispozici na webové stránce zde.

 

 

E. Přílohy předkládané nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace

 

1.    Doklad opravňující provádět stavební práce

V případě projektů, jejichž součástí jsou stavební práce, musí partner před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace doložit, že má oprávnění k provádění stavebních prací. Toto prokáže v závislosti na rozsahu a složitosti stavebních prací, předložením jednoho z následujících dokladů:

-          platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, pokud je pro provedení stavebních prací vyžadováno dle stavebního zákona a nebylo předloženo společně s projektovou žádostí;

-          účinnou veřejnoprávní smlouvu dle §116 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.;

-          oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem dle § 117 stavebního zákona s vyznačením vzniku oprávnění provést stavební záměr včetně certifikátu autorizovaného inspektora;

-          platný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru s vyznačením nabytí právních účinků (dokládá žadatel/partner v případě provedení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací uvedených v § 104 stavebního zákona);

-          čestné prohlášení o tom, že stavební záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu – dokládá žadatel v případě, když v rámci projektu budou provedeny stavební práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona.

 

2.    Projektová dokumentace ke stavebním projektům

Projektová dokumentace, která byla podkladem pro vydání příslušného oprávnění k provádění stavebních prací dle předchozího bodu a byla ověřena stavebním úřadem, pokud nebyla předložena s projektovou žádostí.

 

Povinné podklady pro české kooperační partnery

 • docx
  Čestné prohlášení LP
  23.01.2023
  59.68 KB
 • docx
  Čestné prohlášení PP
  14.12.2023
  58.16 KB
 • docx
  Čestné prohlášení žadatele o podporu de-minimis
  12.01.2023
  58.60 KB
 • docx
  Prohlášení o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik
  12.01.2023
  75.94 KB
 • xls
  Rozpočet pro náklady na zaměstnance v případě paušálního vyúčtování
  12.10.2023
  412.50 KB

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon