Pokyny pro české kooperační partnery

GFX | img | pfeil_grun.png Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilá pouze pro příjemce, kteří nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Nárok pro odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění způsobilým výdajem pouze z části, je způsobilým výdajem rovněž pouze alikvotní část DPH vztahující se k tomuto plnění.

V případě, kdy je partner plátcem DPH a DPH u způsobilého výdaje podléhá krácení nároku na odpočet koeficientem dle § 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tzv. krácená plnění), je způsobilým výdajem pouze alikvotní část DPH, na kterou si partner prokazatelně nemůže nárokovat ve svém daňovém přiznání odpočet – tj. pouze ta část DPH, která je vyčíslena na základě tzv. vypořádacího koeficientu odpočtu. Zbývající část DPH, kterou nelze vyčíslit na základě vypořádacího koeficientu odpočtu, je při ověřování výdajů kontrolorem posuzována v plné výši jako nezpůsobilý výdaj. Kontrolor v tomto případě uzná pouze základ daně (tj. výdaj bez DPH) a DPH uzná jako způsobilý výdaj v době, kdy je pro výpočet nároku na její odpočet již znám skutečný vypořádací koeficient.

Pokud bude pro určitou část DPH kooperačnímu partnerovi znám vypořádací koeficient později, než je termín pro předložení závěrečných podkladů pro kontrolu výdajů, není možné tuto část DPH uznat jako způsobilý výdaj.

Krátit nárok na odpočet zálohovým koeficientem je nepřípustné.

Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) nemá dopad na způsobilost DPH. Jedná se o specifický režim, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň za uskutečněné zdanitelné plnění má příjemce tohoto plnění.

GFX | img | pfeil_blau.png Pokyn k veřejným zakázkám

Partneři mohou při realizaci aktivit projektu využít externích dodavatelů. V případě, že část aktivit nebude zabezpečena partnerem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou a pravidly Programu, přičemž toto platí i u veřejných zakázek zadávaných ve fázi přípravy projektu a projektové žádosti.
Hlavním smyslem zadávacích řízení je umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování postupů, ale i na naplnění základních zásad a principů (zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti).

V případě českých kooperačních partnerů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu:

V případě, že v organizaci partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je partner aplikovat, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027 (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup s příslušným kontrolorem, který bude posuzovat, zda vlastní postupy uplatňované v organizaci partnera splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. postupy uvedené v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027).

Upozorňujeme, že zadávací řízení musí být realizována tak, aby umožnila rovný přístup všem potenciálním dodavatelům, zajistila hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vedla k výběru takové nabídky, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, jak jsou tyto pojmy vymezeny v § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a zároveň zásady uváděné v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování postupů, ale i na zmíněné principy a zásady.

Zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechny veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích řízení kontrolorem.

Pokud se čeští a saští partneři v rámci jednoho projektu dohodnou na společném zadání veřejné zakázky, použije se postup společného zadávacího řízení popsaný v Příloze č. 5 Společného realizačního dokumentu.

Postupy spojené se zadáním veřejné zakázky nebudou ze strany kontrolních orgánů Programu ani ze strany auditního orgánu přezkoumávány v případě výdajů, které jsou vykazovány zjednodušenou formou. Toto ovšem nezbavuje partnera povinnosti dodržovat národní předpisy, které zadávání veřejných zakázek upravují.

Co podporujeme?

Program v číslech

4
priority
-
vyplacených prostředků
-
schválených projektů
Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu