Daň z přidané hodnoty

GFX | img | pfeil_grun.png Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilá pouze pro příjemce, kteří nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Nárok pro odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění způsobilým výdajem pouze z části, je způsobilým výdajem rovněž pouze alikvotní část DPH vztahující se k tomuto plnění.

V případě, kdy je partner plátcem DPH a DPH u způsobilého výdaje podléhá krácení nároku na odpočet koeficientem dle § 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tzv. krácená plnění), je způsobilým výdajem pouze alikvotní část DPH, na kterou si partner prokazatelně nemůže nárokovat ve svém daňovém přiznání odpočet – tj. pouze ta část DPH, která je vyčíslena na základě tzv. vypořádacího koeficientu odpočtu. Zbývající část DPH, kterou nelze vyčíslit na základě vypořádacího koeficientu odpočtu, je při ověřování výdajů kontrolorem posuzována v plné výši jako nezpůsobilý výdaj. Kontrolor v tomto případě uzná pouze základ daně (tj. výdaj bez DPH) a DPH uzná jako způsobilý výdaj v době, kdy je pro výpočet nároku na její odpočet již znám skutečný vypořádací koeficient.

Pokud bude pro určitou část DPH kooperačnímu partnerovi znám vypořádací koeficient později, než je termín pro předložení závěrečných podkladů pro kontrolu výdajů, není možné tuto část DPH uznat jako způsobilý výdaj.

Krátit nárok na odpočet zálohovým koeficientem je nepřípustné.

Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) nemá dopad na způsobilost DPH. Jedná se o specifický režim, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň za uskutečněné zdanitelné plnění má příjemce tohoto plnění.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon