Obecná kritéria a minimální požadavky

  • Je nutné splnit kritéria přeshraniční spolupráce.   

Němečtí i čeští partneři musí splnit nejméně tři kritéria přeshraniční spolupráce. Projekt  musí být nutně společně plánován a realizován. Kromě toho musí být společně financován a/nebo realizován zapojením společného personálu.

Splnění kritérií musí jednoznačně vyplývat z žádosti.

  • Projekt má inovativní charakter a vytváří přeshraniční přidanou hodnotu.
  • U projektu lze očekávat jeho úspěšnou realizaci.
  • Poskytnutí podpory projektům, jejichž realizace byla započata již před podáním projektové žádosti, je vyloučeno.
  • Celkové financování projektu včetně vlastních prostředků a předfinancování je zajištěné.
  • Finanční plán je plausibilní a řídí se podle pravidel způsobilosti Společného realizačního dokumentu.

Dodatečně požadavky na projekty zakládající veřejnou podporu:

  • Poskytnutí podpory podnikům v obtížích je v oblasti působnosti GBER a nařízení (EU) č. 360/2012 zpravidla vyloučeno.
  • V oblasti působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) nelze poskytnout veřejnou podporu podnikům, které nesplatily inkasní příkaz vystavený v návaznosti na předchozí rozhodnutí Komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

 

Minimální požadavky dle Společného realizačního dokumentu

GFX | img | pfeil_blau.png soulad s příslušnými národními a evropskými předpisy,

GFX | img | pfeil_grun.png dodržení zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,

GFX | img | pfeil_blau.png jasná intervenční logika kooperačního projektu (volba cílů projektu a předpokládaných aktivit, obsahové cíle vztažené na potenciální cílovou skupinu),

GFX | img | pfeil_grun.png příspěvek kooperačního projektu k dosažení příslušného specifického cíle,

GFX | img | pfeil_blau.png dostatečná výkonnost (např. personální a finanční) a kompetence kooperačních partnerů zapojených do projektu,

GFX | img | pfeil_grun.png pozitivní dopad na integraci, resp. rozvoj společného pohraničí (projekt musí mít pozitivní dopad na společné dotační území),

GFX | img | pfeil_blau.png zohlednění horizontální zásad

dodržování základních práv,

dodržování genderové rovnosti a nediskriminace,

podpora udržitelného rozvoje a dodržování zásady zamezování významným negativním vlivům při zohlednění environmentálních cílů.

GFX | img | pfeil_grun.png realizace aktivit po obou stranách hranice; v případě provádění aktivit pouze na jedné straně hranice je nutno popsat dopady a přínosy pro programové území,

GFX | img | pfeil_blau.png dvoujazyčnost výstupů projektu a akcí a udržitelné výsledky projektu,

GFX | img | pfeil_grun.png v případě studií/strategií/analýz/konceptů je nutno popsat jejich potřebnost a musí existovat vysoká pravděpodobnost jejich realizace,

GFX | img | pfeil_blau.png projekt má přínos a dopad zásadně v programovém území.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon