Požadavky na projekty v opatření M 2.2 - požární ochrana, zdravotnické záchranné služby a civilní ochrana

Následující postup se vztahuje výhradně na projektové záměry v prioritní ose 2, opatření M 2.2 - Zintenzivnění spolupráce v oblasti požární ochrany, zdravotnických záchranných služeb a civilní ochrany.

V zásadě platí následující:

Při zpracování projektového záměru v rámci opatření M 2.2 je vždy nutné zohlednit požadavky a rámcové podmínky definované v dokumentu „Společný technický rámec pro podporu projektů v oblasti požární ochrany/záchranných služeb a civilní ochrany.

  1. Při zpracování projektového záměru je žadatel povinen vyplnit také Přílohu projektového záměru.
  2. Projektový záměr musí být Společnému sekretariátu předložen spolu s Přílohou, vyplněný v plném rozsahu a ve dvou jazycích.
  3. Národní experti se rovněž účastní povinných konzultací k projektovým záměrům v rámci opatření M 2.2. Během konzultace získají žadatelé předběžnou zpětnou vazbu k inovačnímu obsahu projektových aktivit a způsobilosti výdajů na pořízení konkrétního zařízení nebo technologií a další doporučení pro odborné posouzení projektového záměru.
  4. V závazném stanovisku sestaveném technickými experty je uvedeno vyjádření, zda aktivity popsané v projektovém záměru a plánované investice do zařízení nebo technologií splňují požadavky výše uvedeného dokumentu. Toto stanovisko je žadatelům zasláno spolu se zápisem z povinné konzultace.
  5. Pokud technické požadavky nejsou splněny, je žadatelům dána možnost svůj projektový záměr přepracovat. Kroky postupu 1 až 5 je nutné zopakovat.
  6. Pokud jsou technické požadavky splněny, lze projektovou žádost podat. Je potřeba upozornit, že příkladný a inovativní charakter projektového záměru, jakož i investice do zařízení nebo technologií uvedené v projektovém záměru, jsou závazné. Tyto parametry nelze v rámci podávání žádosti dodatečně měnit.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu