Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost

Zkrácený název: AKWA
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Cílem projektu je identifikovat environmentální rizika způsobená změnou klimatu u znečištěných přeshraničních vodních toků a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci. Saský a český monitoring a hodnocení stavu vod je třeba porovnat a metody vzájemně...
Zkrácený název: DiGraSo
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Cílem projektu je vytvoření multidisciplinárního výzkumného týmu vědců, zabývajících se studiem rostlin a půdy, který se zaměří na studium klíčových faktorů ovlivňujících diverzitu rostlin ve vybraných druhově chudých i bohatých travních porostech v přeshraničních...
Zkrácený název: Koridory
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Hlavním cílem projektu je ochrana biologické rozmanitosti na migračních koridorech sasko-českého pohraničí. Biologickým průzkumem, zhotovením databáze a elektronické mapy rizikových území a testováním vhodných ochranných opatření minimalizujeme negativní...
Zkrácený název: REDEMA
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Projekt si klade za cíl výrazně posílit chybějící spolupráci při managementu populace jelena evropského. Projektové konsorcium nejprve vyhodnotí současný stav spárkaté zvěře na území obou NP, dále budou studovány faktory, které mají vliv na populaci jelenů;...

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon