Příčiny poklesu diverzity travních porostů v chráněných územích příhraničí Česka a Saska

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Příčiny poklesu diverzity travních porostů v chráněných územích příhraničí Česka a Saska

Zkrácený název projektu:

DiGraSo

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

1.079.743,49 €

Doba realizace projektu:

21.09.2023 - 31.03.2027

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Technická univerzita v Liberci, Ing. Lenka Pavlů Ph.D. (lenka.pavlu@tul.cz)
  • Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Technische Universität Dresden

Cíle a obsah:

Cílem projektu je vytvoření multidisciplinárního výzkumného týmu vědců, zabývajících se studiem rostlin a půdy, který se zaměří na studium klíčových faktorů ovlivňujících diverzitu rostlin ve vybraných druhově chudých i bohatých travních porostech v přeshraničních chráněných územích. V rámci projektu budou zkoumány dva typy luk navržených orgány ochrany přírody s dlouhodobým vhodným defoliačním managementem ale s kontrastní diverzitou: i) travní porosty s vysokou diverzitou cévnatých rostlin, jako žádoucí cílový stav, ii) travní porosty s nízkou diverzitou cévnatých rostlin, jejichž druhová bohatost je z neznámých důvodů nízká i přes vhodný defoliační management. V rámci projektu bude zkoumáno celkem 72 studijních ploch (36 v ČR a 36 v Sasku), přičemž polovinu z nich budou tvořit druhově chudé a polovinu druhově bohaté travní porosty. Na každé studijní ploše budou zkoumány rostlinné a půdní charakteristiky. Na základě vyhodnocení jejich vztahů z obou typů kontrastních luk s přihlédnutím k místním podmínkám počasí a mikroklimatu, bude doporučen vhodný management pro různá stanoviště.

Výsledky projektu:

Výsledky projektu budou přínosné pro odborníky pracující v ochraně přírody, uživatele travních porostů, mladé vědce i širokou veřejnost. Shrnuté výsledky projektu budou dostupné v příručce zaměřené na obhospodařování travních porostů.

Výstupem projektu bude i trojjazyčný projektový web (CZ, DE, EN) pod správou LP informující o průběhu a výsledcích projektu.

2 výzkumné články, 6 „roll-up“ plakátů s výsledky projektu, databáze v otevřeném úložišti zahrnující všechna data shromážděná během projektu,  a již zmiňované  brožury Čj/Nj s návrhy na vhodné způsoby obhospodařování.

Velmi důležitá je spolupráce s dalšími organizacemi (AOPK, NP České Švýcarsko), které budou zapojeny do implementace výstupů.

Poslední aktualizace:

01.02.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon