Dopady změny klimatu na přeshraniční vodní útvary na česko-saské hranici

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Dopady změny klimatu na přeshraniční vodní útvary na česko-saské hranici

Zkrácený název projektu:

AKWA

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

945.533,02 €

Doba realizace projektu:

21.09.2023 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D. (+420 704 605 432, lucie.jasikova@vuv.cz)
  • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Cíle a obsah:

Cílem projektu je identifikovat environmentální rizika způsobená změnou klimatu u znečištěných přeshraničních vodních toků a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci. Saský a český monitoring a hodnocení stavu vod je třeba porovnat a metody vzájemně koordinovat pro lepší srovnatelnost výsledků. Spolu se státním podnikem Povodí Ohře bylo pro projekt vybráno 6 zvláště znečištěných řek v příhraniční oblasti (Polava, Rožanský potok, Jiříkovský potok, Spréva, Mandava a Lužnička). Na začátku projektu bude vytvořena společná databáze se všemi informacemi o vybraných vodních tocích. Na několika místech každé řeky bude prováděn podrobný program měření za účelem zjištění druhu, rozsahu a příčin znečištění těchto řek. Následně budou navržena vhodná přeshraniční opatření, aby bylo možné poté odstranit zjištěné příčiny a zlepšit stav vodních toků. Na přeshraničních seminářích si budou zástupci vodoprávních úřadů a Povodí Ohře vyměňovat zkušenosti na regionální úrovni, tím budou lépe propojeny a svými znalostmi na místě budou podporovat cílené plánování realizovatelných opatření. V projektové oblasti budou do projektu zapojeny nejméně 4 německé a 4 české školy prostřednictvím rozmanité environmentální výchovy a široká veřejnost prostřednictvím přeshraničních akcí.

Výsledky projektu:

Hlavními výsledky projektu budou popisné profily vybraných 6 přeshraničních řek s akčními plány, kde bude specifikováno jak zlepšit kvalitu vody v řekách pomocí koordinovaných opatření na obou stranách hranice s ohledem na důsledky změny klimatu.

Další výstupy projektu:

1) Binacionální exkurze/ projektové dny pro žáky. (Binacionální) říční partnerství na školách v projektovém území.

2) Zlepšená spolupráce mezi místními aktéry (např. vodoprávními úřady krajů a Povodí Ohře). Dvojjazyčné semináře pro odborníky.

3) Vývoj udržitelného metodického kufříku pro stanovení kvality vody pro všechny typy škol.

4) Vytvoření videa na téma ochrany vod jako společného dvoustranného projektu studentů středních škol a pro další využití pro všechny typy škol.

5) Uskutečnění několikadenní mezinárodní exkurze na téma vodních útvarů a ochrany klimatu.

6) Mezinárodní akce/soutěže pro širokou veřejnost (např. na městských slavnostech).

7) Propagační materiály pro širokou veřejnost s cílem zvýšit povědomí o problematice ochrany vod a environmentálních rizicích způsobených změnou klimatu.

8) Prezentace postupu projektu na dvojjazyčné webové stránce. Veřejně dostupná interaktivní webová mapová aplikace s výsledky projektu.

9) Stálý výbor Sasko Česko – německé komise pro hraniční vody projekt podporuje a bude se zasazovat o realizaci navrhovaných opatření.

Poslední aktualizace:

29.04.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon