Zachování bezpečných migračních koridorů pro létající obratlovce v Česko-Saském příhraničí

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Zachování bezpečných migračních koridorů pro létající obratlovce v Česko-Saském příhraničí

Zkrácený název projektu:

Koridory

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

752.323,90 €

Doba realizace projektu:

01.01.2023 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Masarykova unvierzita Brno, Přírodovědecká fakulta, doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Cíle a obsah:

Hlavním cílem projektu je ochrana biologické rozmanitosti na migračních koridorech sasko-českého pohraničí. Biologickým průzkumem, zhotovením databáze a elektronické mapy rizikových území a testováním vhodných ochranných opatření minimalizujeme negativní dopady nových silnic i zkapacitnění těch stávajících. Jedná se o první, v takové komplexitě dosud nerealizovaný projekt vedoucí k zachování přirozeného fungování ekosystémů při současném udržení hospodářského rozvoje a kvality života lidí. Nároky na dopravní propojení a fragmentace krajiny v budoucnu pouze porostou. Více než 10 % populací ptáků a netopýrů (létajících obratlovců = FV) hyne na silnicích. V místech, kde migrační koridory těchto FV kříží dopravní infrastruktura, jsou ochranné stěny jediným řešením omezení přímé mortality. Vymezení oblastí, kde by měly být ochranné stěny instalovány, stejně jako testování jejich typu, je klíčové pro zachování prostupnosti příhraničních oblastí obou zemí. FV se při svém pohybu krajinou řídí liniovými elementy, břehovými porosty a větrolamy. Přestože jsou dobře známy migrační koridory pro velké savce, riziková místa pro FV nejsou známa. V Německu jsou lokality, kde byly instalovány různé typy ochranných stěn, mnohem častější než v ČR, ale v obou zemích chybí důkazy o jejich účinnosti na snížení přímé mortality ohrožených FV. Obě země z projektu získají informace o použitelnosti stěn a bude vytvořen technický předpis pro novou stěnu snižující mortalitu FV.

Výsledky projektu:

Dvojjazyčný web s elektronickou mapou míst, kde ochranné stěny sníží mortalitu FV. Web pro účely informování veřejnosti o výsledcích, přínosech a dopadech projektu v programovém území.

Jeden společně vypracovaný odborný dokument, jedná se o odborný Technický předpis pro pilotní nízkonákladovou ochrannou stěnu. Dostupný na vyžádání.

RCO83, Společný CZ-DE dokument "Doporučení pro instalace ochranných stěn" obsahující akční plán využitelný pro regionální správce silnic a instituce v ochraně přírody.

Poslední aktualizace:

11.07.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon