Bioodpad není odpad!

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Bioodpad není odpad!

Zkrácený název projektu:

Bioodpad není odpad

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

426.153,23 €

Doba realizace projektu:

21.02.2023 - 31.08.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o., Ing. Martin Modrý, Ph.D.
  • Landkreis Görlitz, Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Cíle a obsah:

Cílem projektu je vytvořit na základě kombinace odborných a environmentálně vzdělávacích postupů aplikovaných na obou stranách hranice společnou vzdělávací nabídku pro děti mladšího školního věku doplněnou o metodické a pracovní materiály. Vzdělávacím obsahem, na který je nabídka zaměřena, je správné nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a jeho význam pro redukci emisí skleníkových plynů, zlepšení vodního režimu půdy, zachování místní produkce potravin i podporu biodiverzity. Jedná se o kombinaci témat, kterými je možné děti mladšího školního věku účinně uvést do problematiky vzdělávání pro udržitelný život. Vzdělávací nabídka obohacuje školní vzdělávání o praktické zkušenosti, pozorování a zkoumání dopadů vlastního chování. Motivace dětí bude podpořena zahrnutím přeshraniční spolupráce se školami na druhé straně hranice. Zapojení expertů z oblasti odpadového hospodářství, zemědělců využívajících bioodpad pro zkvalitnění půdy a environmentálních vzdělavatelů z obou stran hranice je předpokladem pro vytvoření kvalitní, účinné a akceptované vzdělávací nabídky s širokým využitím výstupů. Projekt se od předchozí spolupráce liší tím, že se zaměřuje výhradně na bioodpad.

Výsledky projektu:

Pracovní listy pro děti – pracovní listy v rozsahu 10 stran A4 určené pro vyplnění v průběhu realizace vzdělávací nabídky. 1000 sad v tištěné podobě, elektronicky v PDF

Průvodce určováním půdních bezobratlých – určovací vějíř, 45x120 mm, do 30 stran, 1000 ks tisk, elektronicky v PDF

Kniha povídek a omalovánek pro děti s tematikou biologicky rozložitelného odpadu, formát A5, do 30 stran, elektronicky v PDF, tisk 1000 ks

Desková hra s tematikou bioodpadu pro prohloubení znalostí, formát A3, elektronicky v PDF

Poslední aktualizace:

14.01.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon