Obecná pravidla způsobilosti

Základem pro výpočet dotace jsou celkové způsobilé náklady. Náklady na projekt jsou způsobilé, pokud jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu, lze je přímo přiřadit k projektu a vznikly v době realizace projektu. Náklady se musejí vztahovat k aktivitám plánovaným v projektové žádosti. Předpokladem způsobilosti nákladů je schválení projektu Monitorovacím výborem.

K poskytnutí dotace dochází uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace nezakládá automatický nárok na platbu dotace. Náklady budou uhrazeny teprve poté, co Kontrolor osvědčí jejich řádnost a soulad s právními předpisy.

Náklady jsou způsobilé, pouze pokud byly vynaloženy v souladu s právními předpisy EU, národními předpisy a pravidly programu a byly řádně doloženy (kromě případů využití paušálů nebo jednotkových nákladů).

Je třeba dodržet zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti1.

Doba realizace projektu začíná okamžikem podání projektové žádosti a činí zpravidla tři roky.

Poskytnutí podpory projektům, jejichž realizace byla započata již před podáním projektové žádosti, je vyloučeno. Za započetí projektu se považuje první závazný právní úkon k objednání vybavení či využití služeb nebo jiný závazek, který projekt činí nevratným.

Až do okamžiku schválení projektu (podpis smlouvy o poskytnutí dotace) nesou kooperační partneři náklady na vlastní riziko; na poskytnutí dotace neexistuje právní nárok.

Náklady na překladatelské služby nezbytné pro podání žádosti a na přípravu projektu2 jsou způsobilé až do výše 5 % způsobilých nákladů. Vyměřovacím základem pro určení doložitelných nákladů na přípravu projektu je součet jednotkových personálních nákladů, nákladů na externí poradenství a služby, nákladů na vybavení a nákladů na infrastrukturu a stavební práce, jak byly stanoveny pro každého kooperačního partnera při schválení projektu. Při výpočtu paušálů budou zohledněny podíly, které připadají na přípravu projektu. Výdaje na přípravu projektu jsou způsobilé, pokud vznikly od 1. 1. 2021 a pokud byl projekt schválen. Případné změny ve způsobilých nákladech v průběhu realizace projektu nemají dopad na výši nákladů na přípravu projektu.

Konečný termín způsobilosti nákladů je pro každý projekt určen datem ukončení realizace projektu uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Aby byly náklady způsobilé, nesmí být plnění uskutečněno po datu ukončení projektu a náklady musejí být uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení projektu.

Celkový přehled způsobilých nákladů je zde.

 

1Zásada hospodárnosti: Určitého výsledku bude dosaženo přiměřeným vynaložením prostředků nebo danými prostředky bude dosaženo nejlepšího možného výsledku.
Zásada efektivnosti: Vynaložené prostředky budou omezeny na rozsah nezbytný pro dosažení cíle.
Zásada účelnosti: Kritérium pro posouzení, zda je opatření vhodné k tomu, aby bylo dosaženo určitým způsobem daného cíle.

2Náklady na přípravu projektu jsou náklady, které vznikly v souvislosti s přípravou projektové žádosti včetně podkladů potřebných pro podání žádosti, např. podklady ke stavebnímu řízení, úřední povolení, za jejichž vydání se platí poplatek, dokumentace SEA, základní studie k žádosti o poskytnutí dotace, náklady na vyhlášení veřejných soutěží a personální náklady, pokud nebudou nárokovány formou paušálu personálních nákladů.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon