Náklady na vybavení

Náklady na vybavení je třeba odlišovat od kancelářských a administrativních nákladů. Způsobilost je podmíněna tím, že vybavení je nezbytné pro realizaci projektu a bylo pořízeno speciálně pro tento účel v průběhu realizace projektu. Způsobilé jsou výdaje na nákup, nájem nebo leasing (v České republice způsobilý jen operativní leasing) vybavení.

Materiál a příslušenství jsou způsobilé, pokud jsou nezbytně potřebné pro dosažení cílů projektu a neslouží k udržení běžného provozu subjektu.

Fakturace služeb mezi kooperačními partnery se vylučuje.

Vybavení se zpravidla podporuje jako odpisy během doby realizace projektu.

Ve Spolkové republice Německo jsou způsobilé pouze rovnoměrné (lineární) odpisy v souladu s daňovými předpisy. Uplatnitelná obvyklá životnost se ve Spolkové republice Německo řídí tabulkou pro odpočet za opotřebení (tzv. „tabulka AfA“) Spolkového ministerstva financí SRN, v platném znění. Jednorázové odpisy takzvaného drobného majetku v souladu s příslušnými daňovými předpisy jsou způsobilé v plné výši.1

V České republice se za způsobilý považuje daňový odpis stanovený podle § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady na vybavení, které je využívané výlučně pro projekt a je nezbytně nutné pro dosažení cílů projektu, je možné podpořit v plné výši. K projektové žádosti je třeba přiložit koncepci užívání, ve které bude popsáno, jak bude podpořená investice v souladu s dotačním účelem využívána v době realizace projektu a v době udržitelnosti (viz bod 7.5).

Pro české kooperační partnery platí: U vybavení, které není využíváno výlučně pro projekt, je možné podpořit pouze poměrnou část nákladů. Tento podíl se vyměří podle míry a délky využití vybavení v projektu.

Náklady na nákup použitého vybavení jsou způsobilé pouze v průběhu realizace projektu a za těchto podmínek:

  • Prodejce použitého vybavení předloží písemné prohlášení, z něhož je zřejmý původ vybavení a v němž potvrdí, že dané použité vybavení nebylo nikdy v minulosti financováno z jiných dotačních programů.
  • Příjemce doloží, že cena použitého vybavení nepřekračuje jeho současnou hodnotu (cenu) nebo cenu na trhu obvyklou.
  • Příjemce předloží písemné prohlášení, že použité vybavení vykazuje technické parametry potřebné pro daný projekt a vyhovuje platným normám a standardům (např. EU prohlášení o shodě).

1Způsobilé nejsou odpisy soupisem položek při použití metody hromadných odpisů (pool depreciation).

Náklady spadající do kategorie nákladů na vybavení jsou uvedeny zde:

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon