Personální náklady

Předpokladem způsobilosti personálních nákladů je pracovněprávní vztah mezi příjemcem a zaměstnanci zapojenými do projektu na základě dokladu o zaměstnání. Za doklad o zaměstnání se považuje pracovní smlouva, resp. dohoda, rozhodnutí o jmenování nebo zákonná ustanovení či jiné smlouvy, z nichž lze odvodit pracovněprávní vztah a u nichž lze vyplácenou odměnu považovat za rovnocennou výplatě mezd či platů.

Personální náklady se vykazují výlučně jako paušál personálních nákladů nebo jako jednotkové personální náklady. O způsobu vykazování personálních nákladů rozhodne každý kooperační partner při podání žádosti. Přechod z jedné metody vyúčtování na druhou není v průběhu realizace projektu možný.

Personální náklady uplatněné prostřednictvím jednotkových personálních nákladů nebo prostřednictvím paušálu zahrnují veškeré hrubé mzdové náklady příjemce (výplaty mezd a platů, s nimi související daně a odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění a jiné mimořádné odměny a platby vyplývající z kolektivních smluv nebo vnitropodnikových předpisů, jak byly stanoveny na základě dokumentu o zaměstnání).

Použití výše uvedených metod zjednodušeného vykazování za účelem získání dotace na personální náklady je povinné, tzn. není možné vyúčtovat skutečně vzniklé personální náklady.

Paušál personálních nákladů

Personální náklady jsou financovány paušální sazbou. Jako základ pro výpočet se použije součet nákladů na externí poradenství a služby, nákladů na vybavení a nákladů na infrastrukturu a stavební práce. Pří výpočtu paušálu personálních nákladů budou zohledněny i náklady, které vznikly v rámci přípravy projektu.

Němečtí příjemci, u nichž součet výše uvedených nákladů překročí částku 1 500 000 EUR, mohou uplatňovat personální náklady výlučně prostřednictvím jednotkových personálních nákladů. Pro metodu vykazování je rozhodují stav v okamžiku schválení projektu.

Pro německé příjemce činí výše paušální sazby 20 %.

Pokud český příjemce zvolí v projektové žádosti vykazování personálních nákladů paušálem (do výše maximálně 20 %), bude výše tohoto paušálu v posouzení projektové žádosti prověřena a případně upravena.

Důležité: Při využití paušálních nákladů je nutno dbát na dodržení zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

To znamená: Předpokladem pro proplacení paušálních nákladů je, že příjemci skutečně vzniknou odpovídající náklady.

Předpokladem pro schválení a proplacení paušálu personálních nákladů je skutečnost, že kooperačnímu partnerovi tyto náklady během realizace projektu také skutečně vzniknou (minimálně z jednoho pracovněprávního vztahu).

Personální náklady financované paušální sazbou se nedokládají. V zásadě není nutné předkládat doklad o zaměstnání.

Předpoklad: Z aktivit kooperačního partnera, které uvedl (v projektové žádosti a v podkladech pro kontrolora, např. průběžná zpráva, soupiska výdajů, zpráva za projekt / závěrečná zpráva), lze dovodit, že kooperační partner zaměstnává vlastní personál.

V případě pochybností a při kontrolách na místě mohou být vyžádány příslušné doklady.

Jednotkové personální náklady

Jednotkové personální náklady se vykazují prostřednictvím hodinových nebo měsíčních sazeb po dobu zapojení jednotlivých zaměstnanců do projektu. Hodinové a měsíční sazby se liší podle státu (Česko nebo Německo), podle činností vykonávaných v projektech (v závislosti na pracovních profilech) a podle kalendářních let.

Zde naleznete pracovní profily, které využijete v případě, že se rozhodnete pro variantu jednotkových personálních nákladů.

Při přiřazování německých zaměstnanců podle platové třídy k pracovnímu profilu platí následující pokyny.

Pomocnou kalkulačku pro výpočet personálních nákladů podle pracovních profilů naleznete zde

Postup při podávání žádostí

Postup při vyúčtování nákladů

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon