Zbytkové náklady (paušál zbytkových nákladů)

V případě použití paušálu zbytkových nákladů je struktura celkových nákladů projektu následující:
Jednotkové personální náklady
+ paušál zbytkových nákladů (ve výši 40% jednotkových personálních nákladů)

Zbytkové náklady zahrnují s výjimkou personálních nákladů veškeré zbývající náklady kooperačního partnera. To znamená, že kooperační partner již kromě jednotkových personálních nákladů na zaměstnance nemůže uplatnit žádné další náklady. V případě použití paušálu zbytkových nákladů nemůže kooperační partner nárokovat žádnou neplacenou dobrovolnou práci. Při výpočtu paušálu zbytkových nákladů se zohlední i personální náklady vzniklé v rámci přípravy projektu.

Financování projektu pomocí paušálu zbytkových nákladů je vhodné pro projekty s vysokým podílem personálních nákladů.

Každý kooperační partner rozhodne při podání žádosti, zda má být paušál zbytkových nákladů použit. V průběhu realizace projektu není možné přejít na jiný způsob vykazování. V případě použití paušálu zbytkových nákladů nemůže kooperační partner kromě personálních nákladů uplatnit žádné další náklady.

Zbytkové náklady se s ohledem na financování paušální sazbou nedokládají.

Společný sekretariát/krajský úřad však ověřuje, zda je tato paušální částka dostatečně podložena aktivitami / činnostmi v rámci projektu (např. na základě popisu obsahu projektu a pracovních balíčků).

Společný sekretariát a příslušný krajský úřad budou hodnotit především to, zda jsou požadované náklady v přiměřeném poměru k předpokládanému obsahu projektu. Ve Vaší žádosti o poskytnutí dotace proto konkrétně popište, na jaký účel projektu a pro jaké konkrétní aktivity a výsledky projektu má být požadovaná dotace použita. Paušál zbytkových nákladů není v žádosti o poskytnutí dotace nutno dále rozklíčovat na jednotlivé položky.

I přesto byste však v rámci přípravy projektu měli zpracovat interní kalkulaci skutečných očekávaných nákladů (tuto interní kalkulaci není nutno předkládat spolu se žádostí o poskytnutí dotace Společnému sekretariátu, případně příslušnému krajskému úřadu). Musíte však zajistit celkovou realizaci a financování projektu (včetně povinné práce s veřejností). Po schválení projektu již není možná změna varianty vyúčtování.

Pokud chcete paušálem zbytkových nákladů financovat pořízení vybavení nebo investic pro projekt, není pro schválení třeba předkládat koncepci využití. Ve Smlouvě o poskytnutí dotace však může být stanovena podmínka doložení udržitelnosti.

V případě využití paušálu zbytkových nákladů existují jistá finanční rizika. Výše a okamžik vyplacení této paušální sazby závisí na uplatněných jednotkových personálních nákladech. Pokud je využití personálu během celé doby realizace projektu stejné, budou tyto náklady propláceny po celou dobu realizace projektu rovnoměrně. Pokud při zahájení projektu budete potřebovat pokrýt vyšší skutečné výdaje, je nutno počítat s delší dobou předfinancování.

Kontrolní orgán kontroluje věrohodnost existence zbytkových nákladů na základě výsledků a cílů vašeho projektu uvedených v průběžné zprávě, zprávě za projekt nebo závěrečné zprávě.

Důležité: Při využití paušálních nákladů jen nutno dbát na dodržení zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

To znamená: Předpokladem pro proplacení paušálních nákladů je, že příjemci skutečně vzniknou odpovídající náklady.

V případě pochybností a při kontrolách na místě mohou být vyžádány příslušné doklady.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon