Postup při podávání žádosti

Pokud kooperační partner zažádá o financování personálních nákladů na základě jednotkových nákladů, uvede v projektové žádosti pro každé plánované pracovní místo popis pracovního místa s údaji o funkci, úkolech, pracovním profilu a délce zapojení daného zaměstnance v projektu. Popis pracovního místa musí umožnit jednoznačné přiřazení
pracovního místa k úrovni požadavků daného pracovního profilu. Typické projektové činnosti spojené s daným pracovním místem je potřeba popsat tak, aby byl z popisu v dostatečné míře patrný rozsah, náročnost a složitost plněných úkolů i eventuální dohledové a dispoziční pravomoci. Kromě toho je případně nutné uvést úroveň vzdělání potřebnou pro dané pracovní místo.

Při podání žádosti musí být kalkulace personálních nákladů provedena pro jednotlivé pracovní pozice podle pracovních úvazků. Alternativně lze kalkulaci provést i podle počtu hodin plánovaných v projektu. Prostřednictvím kalkulace pracovních míst se v projektové žádosti zjistí celkový rozpočet personálních nákladů daného příjemce.

GFX | leitfaden_schulungsvideos_und_informationen | Stundensatze.png

Přepočet vyúčtovaných hodinových sazeb z českých korun (Kč) na eura (EUR) probíhá na základě měsíčního směnného kurzu Evropské komise platného v okamžiku, kdy je soupiska výdajů předložena příjemcem ke kontrole, tj. odeslána českému Kontrolorovi.

GFX | leitfaden_schulungsvideos_und_informationen | Monatssatze.png

Personální náklady na přípravu projektu

Žádáte o podporu personálních nákladů na jednotlivá pracovní místa (přes měsíční nebo hodinové sazby)? V tom případě můžete získat i o podporu na dodatečné personálních náklady na přípravu projektu.

Upozornění: Příprava projektu zahrnuje všechny aktivity k přípravě žádosti vykonané od 1. 1. 2021 a končí dnem podání projektové žádosti. Náklady na přípravu projektu jsou způsobilé, jen pokud byl projekt schválen. Jejich výše činí (včetně personálních nákladů na přípravu projektu) max. 5 % způsobilých nákladů projektu (viz Společný realizační dokument Interreg Česko – Sasko 2021-2027 od strany 26).

Projektová žádost:

Personální náklady připadající na přípravu projektu zaneste v projektové žádosti jako samostatnou pozici do zvláštního řádku v plánu pracovních míst (s dodatkem „příprava projektu“ v poli „funkce“). Ke každému zaměstnanci, který bude činný jak při přípravě projektu, tak při jeho realizaci, tak vzniknou dva řádky – příprava projektu a realizace projektu. Pro výpočet personálních nákladů použijte jednotkovou sazbu prvního roku realizace projektu (tzn. toho roku, ve kterém projekt realizaci plánujete zahájit), i když příprava spadá do předchozího roku.

Příklad: Projekt začíná 1. 2. 2023. Pro výpočet personálních nákladů na přípravu projektu v projektové žádosti použijte jednotkové sazby roku 2023, i když příprava projektu započala už v roce 2022 (např. 1. 6. 2022).

V textové části projektové žádosti navíc podrobně popište činnosti potřebné na přípravu projektu (pole „popis pracovního místa“).

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon